امضای تفاهم نامه بین موسسه بین اللملی راه پویندگان و آکادمی پیشگامان

امضا استراتژیک  تفاهم نامه فی ما بین موسسه بین المللی راهپوندگان و آکادمی پیشگامان به منظور بهرگیری از ظرفیت  یک دیگیر برای ایجاد فضایی که دانشجویان هر موسسه بتوانند استفاده بهتری از خدمات داشته باشند.

به منظور پبشرفت مملوس دانشجویان تصحیلات ویژه برای زبان آموزان و پرسنل در نظرگرفته شده است.

برای تمامی زبان آمزان 15% تخفیف ثبت نام در دوره های فنی حرفه ای آکادمی پیشگامان و همچنین تحت عنوان پرسنل و نیروی تحت امر اعم از کادر آموزشی ، اداری 20 % تخفیف شامل حالشان میشود.

امضا تفاهم نامه موسسه بین اللملی راه پوندگان و آکادمی پیشگامان به منظور هم افزایی تعاملات برای ایجاد تصحیلات ویژه زبان آموزان وپرسنل