با

اساتید آکادمی

استاد رحمانیان

قنادی جامع

استاد غفوریان

آشپزی درجه یک و دو

استاد مقدم

آشپزی جامع

استاد گلستانی

قنادی و آشپزی

با ما در بالاترین سطح آموزش ببینید